Als u wilt deelnemen aan het Lens Totaal Plan, dan zijn daar spelregels op van toepassing. In dit document leest u welke voorwaarden aan uw deelname zijn verbonden.

1 Definities

Hans Anders: alle Nederlandse filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Hans Anders Nederland B.V., alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders”.

Pakket contactlenzen: een set maandlenzen of daglenzen voor het rechter en linker oog uit het Private Label assortiment. Bij het gebruik van maandlenzen kunt u een vloeistof pakket toevoegen uit een geselecteerd Private Label assortiment.

LTP: Het Lens Totaal Plan, het abonnement op grond waarvan u gedurende een met Hans Anders overeengekomen periode maandelijks een bedrag aan Hans Anders via een automatische incasso voldoet, waarna u een pakket contactlenzen ontvangt op een locatie naar keuze (thuis, de winkel of elders).

2 Algemeen

2.1 Het LTP gaat in zodra Hans Anders uw aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard of zodra Hans Anders start met de uitvoering van het LTP. Het LTP stopt bij opzegging door u of Hans Anders.

2.2 Binnen het LTP heeft u de mogelijkheid om over te stappen naar een ander type lens of vloeistof. Indien u tussen 2 leveringen in overstapt op een ander type lens of vloeistof en het bedrag van uw maandelijkse betaling omhoog gaat, zal u bij uw eerstvolgende levering het nieuwe product ontvangen met een aparte factuur voor de nog niet betaalde gelden.

2.3 Hans Anders heeft de mogelijkheid om prijzen, producten of leveringstermijnen eenzijdig te wijzigen. Hans Anders zal voorgenomen wijzigingen tijdig aan u kenbaar maken. Prijswijzigingen gaan pas in na iedere voltooide levering van een pakket contactlenzen.

2.4 Op deze spelregels en het LTP zijn de algemene voorwaarden van Hans Anders van toepassing. De algemene voorwaarden heeft u voorafgaand aan het afsluiten van het LTP ontvangen. Onze algemene voorwaarden treft u aan op onze website.

Indien de algemene voorwaarden en deze spelregels over hetzelfde onderwerp een andere regeling kennen, geldt de desbetreffende regeling uit deze spelregels.

3 Beëindiging LTP

3.1 Het staat u vrij om op ieder moment het LTP te beëindigen.

3.2 Indien u besluit het LTP voorafgaand aan een levering van een Pakket contactlenzen te beëindigen ontvangt u uiterlijk binnen drie weken na beëindiging een voucher ter waarde van het bedrag dat tot op dat moment door Hans Anders is geïncasseerd. De voucher kan onbeperkt bij aankoop van een bril, lenzen of toebehoren worden ingewisseld bij Hans Anders, waarbij de waarde van de voucher in mindering wordt gebracht op de winkelprijs van het door u gekozen product. De voucher dient in één keer te worden besteed. Bij inwisseling van de voucher worden geen contanten uitgekeerd.

3.3 Als u gedurende de looptijd van het LTP uw betalingsverplichtingen niet nakomt, zal het pakket contactlenzen maximaal 2 keer worden geleverd met bijbehorende facturen. Als u ook die facturen niet (tijdig) betaalt, zullen de leveringen en de incasso’s worden stopgezet en heeft Hans Anders de mogelijkheid het met u gesloten LTP te ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Het ontbinden van het LTP ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van de nog openstaande factuur. Als de overeenkomst als gevolg van deze bepaling wordt ontbonden heeft u geen recht op

restitutie in contanten van eventueel betaalde gelden. In plaats daarvan zal Hans Anders u een voucher verstrekken, waarbij het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing is.

4 Wijzigen van uw gegevens

Indien u verhuist, een nieuw emailadres of rekeningnummer krijgt, uw pakket wil aanpassen of andere gegevens wilt wijzigen, is het van belang deze gegevens aan Hans Anders door te geven.

U kunt uw gegevens wijzigen via een medewerker in de winkel of via onze klantenservice.


Als je het Lens Totaal Plan online afsluit, geef je een machtiging af via Twikey.