Spelregels Hans Anders Bril Totaal Plan

Bril Totaal Plan afgesloten voor juli 2020.

1 Definities:

Hans Anders: alle Nederlandse filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Hans Anders Nederland B.V., alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders”.
Complete bril: een montuur van Hans Basic à 19,- of Hans Anders Collectie à 39,- met heldere kunststof glazen met een brekingsindex van 1.6, voorzien van een ontspiegelings- en kraswerende laag uit het Private Label Assortiment.
Halfjaarpakket contactlenzen: een halfjaarset rechter- en linker contactlenzen uit het Private Label assortiment en een voordeelpakket lensvloeistof. Bij daglenzen is het halfjaarpakket zonder de lensvloeistof.
Voordeelpakket lensvloeistof: 3 flessen lensvloeistof uit het Private Label assortiment m.u.v. Easy Wear System 1 & 2. Meerprijs: De meerprijs wordt berekend op basis van het verschil tussen de reguliere (bruto) prijs van soortgelijke Private Label glazen en/of montuur (dus zonder rekening te houden met enige lopende actie) en de winkelprijs van de gekozen glazen en/of montuur op het moment van de bestelling.
Bril Totaal Plan (verder te noemen BTP): de overeenkomst waarbij de Consument gedurende een vooraf tussen partijen overeengekomen periode maandelijks een vastgesteld bedrag aan Hans Anders via een automatische incasso voldoet. De overeenkomst wordt gesloten doordat de Consument een aanmeldformulier ondertekent. Na de overeengekomen periode en indien de Consument aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hans Anders heeft voldaan, ontvangt de Consument een BTP voucher. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.

2 Algemeen

2.1 Nadat de Consument gedurende de overeengekomen periode aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van het BTP of het LTP heeft voldaan, ontvangt de Consument van Hans Anders een voucher, dat de Consument het recht verschaft om:

  • a. bij alle fysieke vestigingen van Hans Anders tegen inlevering van de voucher een Complete bril, een Halfjaarpakket contactlenzen of een cadeaubon met dezelfde waarde te bestellen.
  • b. bij de webshop van Hans Anders een Complete enkelvoudige bril, een Halfjaarpakket contactlenzen of een cadeaubon met dezelfde waarde te bestellen.

2.2 De voucher wordt uiterlijk binnen 3 weken na de laatste betaaltermijn door Hans Anders aan de Consument verstrekt. Bij overschrijding van deze termijn dient de Consument Hans Anders schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming in acht wordt genomen.

2.3 De voucher:

  • is onbeperkt geldig;
  • kan één keer worden gebruikt;
  • is overdraagbaar aan derden;
  • kan niet worden ingewisseld voor contanten;
  • wordt slechts eenmaal verstrekt.

2.4 Een eventueel restbedrag, na betaling met de voucher, wordt te allen tijde bijgeschreven bij uw klantsaldo.

2.5 Het BTP en LTP kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties.

2.6 Hans Anders heeft de mogelijkheid om jaarlijks de prijzen te indexeren van het BTP en LTP conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) waarbij de index van 2006 = 100. 

3 BTP

3.1 Tegen inlevering van een volledige BTP voucher heeft de Consument recht op een Complete bril of kan de Consument de voucher in de winkel inwisselen voor een cadeaubon met dezelfde waarde.

3.2 Het BTP heeft meerdere variaties voor de verschillende typen glazen met andere contractwaardes. De Consument heeft de mogelijkheid om (tussentijds) over te stappen naar een ander type BTP.

3.3 Indien de Consument opteert voor andere glazen dan de kunststof glazen uit het Private Label Assortiment of de bril wenst te voorzien van gekleurde of meekleurende glazen dan geldt een meerprijs. De meerprijs dient bij aflevering te worden voldaan.

3.4 Hans Anders hanteert brekingsindexnormen ten aanzien van de sterktes van glazen, de maximale brekingsindex binnen het Bril Totaalplan is 1.67. Kiest de Consument zelf voor een hogere brekingsindex dan de norm van Hans Anders of een brekingsindex die buiten het Bril Totaalplan valt dan geldt daarvoor een meerprijs. De meerprijs dient bij aflevering te worden voldaan.

 

4 LTP:

4.1 Tegen inlevering van een volledige LTP voucher heeft de Consument recht op een Halfjaarpakket contactlenzen of kan de Consument de voucher in de winkel inwisselen voor een cadeaubon met dezelfde waarde.

4.2 Het LTP heeft meerdere variaties voor de verschillende typen contactlenzen met andere contractwaardes. De Consument heeft de mogelijkheid om (tussentijds) over te stappen naar een ander type LTP.

4.3 Kiest de Consument voor een ander type contactlens dan het afgesloten LTP, en/of voor andere lensvloeistof dan het Voordeelpakket lensvloeistof dan betaald de Consument het verschil in prijs tussen het afgesloten LTP en het gewenste LTP. Dit verschil dient bij aflevering te worden voldaan.

5 Annulering en ontbinding van BTP

5.1 Het staat de Consument vrij om op ieder moment de overeenkomst inzake het BTP of LTP met Hans Anders te annuleren, door middel van schriftelijke of elektronische mededeling.

5.2 Hans Anders verstrekt in geval van een annulering door de Consument uiterlijk binnen drie weken na de beëindiging van de overeenkomst een voucher ter waarde van het bedrag dat de Consument tot op dat moment aan Hans Anders heeft betaald. Dit voucher kan onbeperkt bij aankoop van een bril, lenzen of toebehoren worden ingewisseld bij Hans Anders waarbij de waarde van de voucher in mindering wordt gebracht op de winkelprijs die op dat moment geldt voor het aan te kopen product. De voucher dient in één keer te worden besteed.

5.3 Bij inwisseling van de voucher worden geen contanten uitgekeerd.

5.4 Indien de Consument gedurende de looptijd van de overeenkomst tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zal de overeengekomen termijn naar evenredigheid worden verlengd. Hans Anders is bevoegd deze overeenkomst te allen tijde, en zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, te ontbinden, indien de Consument gedurende een periode van minimaal 3 maanden heeft verzuimd om aan zijn maandelijkse betalingsverplichtingen te voldoen. Ingeval de overeenkomst ingevolge deze bepaling wordt ontbonden heeft de Consument geen recht op restitutie in contanten van de door haar betaalde gelden. In plaats daarvan zal Hans Anders de Consument een voucher verstrekken, waarbij het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing is. 

6 Wijzigen van de gegevens bij BTP

De Consument kan zijn gegevens wijzigen via:

  • een e-mail bericht aan klantenservice@hansanders.nl
  • het kopje Klantenservice van de website www.hansanders.nl.