Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Hans Anders Opticiens

Vastgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hans Prijsoptiek B.V., gevestigd te Gorinchem, mede handelend onder de naam “Hans Anders” en “Hans Anders Opticiens”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder no. 23067286.


Deze vernieuwde Algemene Voorwaarden treden in werking per 20 november 2015.

Artikel 1 Definities
Hans Anders: alle filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Hans Anders Prijsoptiek BV, alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders”.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de Consument en Hans Anders worden gesloten.
2.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
2.3 Hans Anders behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Als prijs voor het te leveren goed of dienst geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.
3.3 Er kunnen geen verschillende promoties worden gecombineerd. Alle loyaliteitsplannen worden ook als een promotie gezien.

Artikel 4 Offertes
4.1 De artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten in fysieke filialen van Hans Anders.
4.2 Hans Anders kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Hans Anders aan de Consument te leveren goederen of diensten. Indien dat naar het oordeel van Hans Anders noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril-, hoortoestel- of lensadvies worden opgenomen.
4.3 De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en geldt bij acceptatie door de Consument als overeenkomst tussen Hans Anders en de Consument.
4.4 Alle offertes van Hans Anders zijn gedurende de looptijd van de ‘gebruikte promotie’ voor Hans Anders onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen de hierboven genoemde looptijd na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door Hans Anders te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.

Artikel 5 Overeenkomst
Zodra de Consument en Hans Anders overeenstemming hebben over de gemaakte afspraken met betrekking tot de dienst en het product en de Consument zijn handtekening heeft gezet op de opdrachtbon of offerte dan is de overeenkomst gesloten.

Artikel 6 Proeftijd
6.1 De artikel 6.2, 6.3 en 6.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die de aanschaf van hoortoestellen betreft;
6.2 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Hans Anders in overleg met de Consument een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren;
6.3 Laat de Consument de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Hans Anders van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;
6.4 Tijdens de proeftijd moet de Consument rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan Hans Anders moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen. 

Artikel 7 Levertijd
7.1 Hans Anders zal bij het sluiten van een overeenkomst een indicatie geven van de termijn waarbinnen de door Hans Anders te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Hans Anders zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.
7.2 Indien een goed of dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat Hans Anders krachtens schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen.

Artikel 8 Annulering
Indien de Consument de overeenkomst wil annuleren dan is dit mogelijk tot de aflevering van het product. Vindt de annulering plaats binnen 3 uur na het afsluiten van de overeenkomst, tijdens openingstijden van de vestiging waar de overeenkomst is gesloten, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Vindt de annulering plaats na 3 uur na het afsluiten van de overeenkomst dan is de Consument gehouden aan Hans Anders 25% van overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9 Betaling
9.1 De Consument zal het aan Hans Anders verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Hans Anders voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Dit bedrag is onder aftrek van hetgeen Hans Anders daarvan krachtens de Zorgovereenkomst en/of Zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de Consument bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan Hans Anders voldoet of tot betaling van een lager bedrag overgaat, zal Hans Anders het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de Consument in rekening brengen.
9.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Hans Anders bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om ex art. 6:119 BW wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.
9.3 Hans Anders is te allen tijde gerechtigd van de Consument een aanbetaling ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Hans Anders behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald.

Artikel 11 Webwinkel
11.1 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Hans Anders, treft Hans Anders voldoende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming de overdracht van data en een veilige website.
11.2 Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.
11.3 Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Hans Anders bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
11.4 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 dagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument.
11.5 Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 11.4) zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Hans Anders retourneren, conform de instructies op de website www.hansanders.nl. 
11.6 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Hans Anders dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card.
11.7 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:

Hieronder wordt mede begrepen een bril met op de sterkte van de consument geslepen glazen.
11.8 Indien de Consument de overeenkomst, waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten genoemd in artikel 11.7, wil annuleren dan is dit mogelijk tot de aflevering van het product. Bij de genoemde annulering is de Consument gehouden aan Hans Anders 25% van overeengekomen prijs te betalen.
11.9 De Consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Hans Anders.
11.10 Kosten die voortvloeien uit het verkeerd invoeren van het recept of door een foutief recept zijn voor de Consument en niet voor Hans Anders.

Artikel 12 Wet Bescherming Persoonsgegevens
12.1 Hans Anders zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Hans Anders kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte en/of gehoorverlies, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van Hans Anders en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
12.2 Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Hans Anders en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Hans Anders laten weten.
12.3 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Hans Anders te richten. Hans Anders zal de Consument, tegen betaling van de wettelijke vergoeding, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Hans Anders aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Hans Anders te melden.
12.4 Hans Anders zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van de Consument.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Hans Anders zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
13.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan Hans Anders worden verstrekt. De Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde Hans Anders in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Hans Anders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan Hans Anders te verstrekken.
13.3 Hans Anders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Hans Anders geleverde goederen.
13.4 Hans Anders is niet verplicht om legitimatie te vragen bij het inleveren van vouchers en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die gevolg is van het feit dat een ander dan diegene aan wie het voucher is verstrekt het voucher inwisselt.
13.5 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Hans Anders voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 14 Garantie
14.1 Hans Anders garandeert dat de geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
14.2 Voor geleverde monturen, glazen, zonnebrillen en hoortoestellen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar op productie- en materiaalfouten. De termijn van deze fabrieksgarantie vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de kassabon de Consument aanspraak kan maken op de fabrieksgarantie.
14.3 De fabrieksgarantie komt de Consument toe onverminderd de rechten en vorderingen die de wet de Consument jegens Hans Anders als verkoper toekent.

Artikel 15 Klachten
15.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Hans Anders dienen binnen redelijke termijn nadat de Consument dit heeft ontdekt, schriftelijk of elektronisch bij Hans Anders te worden ingediend.
15.2 Hans Anders kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.
15.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Hans Anders verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Hans Anders zal zich steeds inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 16 Overige bepalingen
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Hans Anders gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit zaken die partijen met elkaar doen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.
16.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.